Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

regulamin

Regulamin Korzystania z Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul.Żwirowej
Załącznik do uchwały Nr LXV/809/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r.

§ 1.

Cmentarz otwarty jest codziennie:
– w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 7:00 – 21:00,
– w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę,
– w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 7:00 – 19:00.

§ 2.

Pochówki odbywają się od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 14:00.

§ 3.

Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dniach, w których czynne jest Biuro Administratora lub w innym ustalonym z Administratorem terminie. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w którym odbywa się uroczystość pogrzebowa.

§ 4.

1. Po terenie cmentarza można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie za zgodą Administratora i po uiszczeniu opłaty z zastrzeżeniem §5.
2. Pojazdy mechaniczne o których mowa w ust.1 nie obejmują wózków inwalidzkich.

§ 5.

1. Do korzystania z bezpłatnego wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego uprawnienie są:
a) osoby niepełnosprawne,
b) osoby powyżej 70 roku życia.
2. Poruszanie się osób wymienionych w ust.1 pojazdami mechanicznymi po terenie cmentarza odbywać się może w godzinach:
a) 7:00 – 10:00 – od poniedziałku do soboty,
b) 14:00 – 15:00 – w poniedziałek oraz od środy do soboty, we wtorek 14:00 – 1630,
przy czym pojazd mechaniczny musi opuścić teren cmentarza, odpowiednio do godziny 10:00 i 15:00, a we wtorek do godziny 16:30.
3. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób wymienionych w ust. 1 biorących udział w ceremonii
pogrzebowej.

§ 6.

Zabrania się na terenie cmentarza:
– samowolnego przemieszczania elementów małej architektury oraz ustawiania ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych,
– utrudniania komunikacji między grobami,
– samowolnego sadzenia drzew i krzewów wokół grobów